กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” ในวันครูแห่งชาติ 64

อาจารย์ กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” ครูดี ศรีเอกชนนนทบุรี ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผมขอขอบพระคุณรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกมาในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในสถานะครูตลอดมา สิ่งที่จะขอขอบคุณอย่างสูงสุดนั้นคือ พ่อและแม่ ถือเป็นครูในบ้านที่คอยบ่มเพาะ และสั่งสอนตลอดช่วงชีวิตของผมที่ผ่านมา จวบจนถึงทุกวันนี้ และที่ขาดไม่ได้ในสายอาชีพครูของผมนั้นคือ เพื่อนครู และนักเรียน ทุก ๆ ท่าน ที่กลายเป็นทุก ๆ สิ่งทำให้ผมเองได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดมา

ซึ่งปัจจุบัน อาจารย์ กิตติศักดิ์ ชูเลม็ด เป็นครูผู้สอนประเภทรายวิชาคอมพิวเตอร์ (ครูคอมฯ) ระดับอาชีวะ

ครูไอซ์ฝากข้อความในโอกาสนี้ไว้ว่า….
ทุกสถานะ ต่างมีความรู้สึก
แต่สิ่งที่เหนือกว่าความรู้สึก คือ
“คุณค่าของความดี ที่มอบให้ซึ่งกันและกัน”