ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการPAT
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ปัญญาภิวัฒน์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะฯ ขึ้นในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ศูนย์บ่มเพาะฯ ปัญญาภิวัฒน์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
“มุ่งสร้างเยาวชน สู่มืออาชีพ”

เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปัญญาภิวัฒน์