วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 65

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับ ปวช.
📌 สาขาธุรกิจค้าปลีก
📌 สาขาไฟฟ้ากำลัง
ระดับ ปวส.
📌 สาขาธุรกิจค้าปลีก
📌 สาขาเมคคาทรอนิกส์
📌 สาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ติดต่ออาจารย์แนะแนวได้แล้ววันนี้

หรือดูรายละเอียด
เพจสถาบันคลิก
หรือ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ